Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Amusement equipment (3) ZL201530474974.9 Amusement equipment (3) APPEARANCE_DESIGN 2016-04-13 ~ Đã xác minh
Amusement equipment (1) ZL201530475132.5 Amusement equipment (1) APPEARANCE_DESIGN 2016-04-13 ~ 2025-11-24 Đã xác minh
Amusement equipment (inflatable pirate ship slides) 201730081736.0 Amusement equipment (inflatable pirate ship slides) APPEARANCE_DESIGN 2017-03-20 ~ 2027-03-20 Đã xác minh
Amusement equipment (double slide combination) 201730081705.5 Amusement equipment (double slide combination) APPEARANCE_DESIGN 2017-03-20 ~ 2027-03-20 Đã xác minh
Amusement equipment (4) ZL201530474973.4 Amusement equipment (4) APPEARANCE_DESIGN 2016-04-13 ~ Đã xác minh
Amusement equipment (5) ZL201530475273.7 Amusement equipment (5) APPEARANCE_DESIGN 2016-04-13 ~ Đã xác minh
Amusement equipment (2) ZL201530475281.1 Amusement equipment (2) APPEARANCE_DESIGN 2016-04-13 ~ Đã xác minh
Amusement equipment (pink rabbit candy house slide pool) 201730081655.0 Amusement equipment (pink rabbit candy house slide pool) APPEARANCE_DESIGN 2017-03-20 ~ 2027-03-20 Đã xác minh
Amusement equipment (inflatable dragon slide) 201730081704.0 Amusement equipment (inflatable dragon slide) APPEARANCE_DESIGN 2017-03-20 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này